Aktualności Dodano: 11 września 2017

Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Data rozpoczęcia: 2017-09-11
Data zakonczenia:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zagospodarowanie otoczenia KOK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

PRZETARG - Otwarcie ofert

PRZETARG - Wybór wykonawcy

GALERIA

OFICJALNE OTWARCIE NOWEJ CZĘŚCI BUDYNKU KOŚCIAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY - GALERIA

APLIKACJA - AUTOPRZEWODNIK KOŚCIAN - W SERCU WIELKOPOLSKI

Kościański Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich na ,,Rozbudowę Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia".

 

Dane projektu:

Beneficjent: Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie

Program operacyjny: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4.4: ,,Środowisko"

Działanie 4.4: ,,Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego"

Poddziałanie 4.4.1: ,,Inwestycja w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu"

Tytuł projektu: ,,Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"

Numer wniosku o dofinansowanie: RPWP.04.04.01-30-0076/16.

 

Budżet projektu:

Całkowita wartość projektu: 6 815 440,00 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 5 420 000,00 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 4 335 999,99 zł

Poziom dofinansowania projektu: do 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

 

Okres realizacji projektu: 

Rozpoczęcie realizacji projektu: 07.05.2015r.

Zakończenie realizacji projektu: 01.06.2019r.

 

Opis przedmiotu projektu:

Przedmiotem projektu jest:

 1. Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury, tj. powstanie sali widowiskowej na 100 osób, sal zajęć dla dzieci, młodzieży, dorosłych (plastyczno-malarskiej, ceramiki, muzycznej, tanecznej, teatralnej). Powierzchnia projektowanej rozbudowy wynosić będzie 693,60 m2.
 2. Zagospodarowanie otoczenia Kościańskiego Ośrodka Kultury, tj. stworzenia przestrzeni wielofunkcyjnej o charakterze kulturalno-rekreacyjnym dającej możliwość zaprezentowania wielu form kultury i sztuki poprzez wyodrębnianie stref funkcjonalno-przestrzennych.
 3. Zakup wyposażenia dla sali widowiskowo-kinowej oraz sal edukacyjnych,
 4. Realizacja działań związanych z wykorzystaniem aplikacji i usług teleinformatycznych (tj. Informatora kulturalnego, Wehikułu czasu, Park drzew-poetów).

Ponadto w projekcie przewidziano prace przygotowawcze, nadzór inwestorski, nadzór autorski i działania informacyjno-promocyjne.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej Kościańskiego Ośrodka Kultury. Na cele kulturalne zostanie w maksymalny sposób wykorzystana powierzchnia użytkowa obiektu oraz teren otoczenia Kościańskiego Ośrodka Kultury. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na wzrost poziomu aktywizacji społeczeństwa poprzez włączenie w kulturę regionu. Założony w projekcie program kulturalny pozwoli na szerszą promocję dziedzictwa regionu wielkopolski, jak również da mieszkańcom miasta i regionu oraz turystom, wybór sposobu zagospodarowania wolnego czasu.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników:

 1. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem - 1 szt.
 2. Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem - 1 szt.
 3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.
 4. Liczba zakupionych środków trwałych - 122 szt.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest osiągniecie następujących wskaźników rezultatu:

 1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 2 EPC
 2. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego stanowiących atrakcje turystyczne - 6 539 odwiedziny/rok.
 3. Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem - 41 164 osoby/rok

Rozbudowa KOK pozwoli przede wszystkim na skupienie zajeć kulturalno-edukacyjnych w jednym miejscu, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów wynajmu, dla szerszego grona odbiorców.

Realizacja projektu pozwolo na zwiększenie potencjału kulturotwórczego instytucji, jaką jest Kościański Ośrodek Kultury, poprzez udostępnienie nowej przestrzeni i oferty kulturalnej.

 

Harmonogram realizacji projektu - główne etepy:

Zadanie 1: Dokumentacja techniczna - 2015-05-07 - 2015-09-30

Zadanie 2: Studium wykonalności - 2017-01-13 - 2017-01-26

Zadanie 3: Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury - 2017-02-14 - 2019-06-01

Zadanie 4: Zagospodarowanie otoczenia Kościańskiego Ośrodka Kultury - 2018-01-31 - 2019-06-01

Zadanie 5: Wyposażenie Kościańskiego Ośrodka Kultury - 2018-01-31 - 2019-06-01

Zadanie 6: Działania związane z wykorzystaniem aplikacji i usług teleinformatycznych - 2018-01-31 - 2019-06-01

Zadanie 7: Nadzór inwestorski - 2017-02-14 - 2019-06-01

Zadanie 8: Nadzór autorski - 2017-02-14 - 2019-06-01

Zadanie 9: Promocja projektu - 2017-02-14 - 2019-06-01