Informacje o przetwarzaniu danych

Informacja o przetwarzaniu danych podczas wymiany korespondencji elektronicznej

 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

- administratorem danych jest  Kościański Ośrodek Kultury, ul. Adama Mickiewicza 11, 64-000 Kościan, tel./fax: (65) 512-05-75, kok@koscian.eu
- dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji oraz archiwizacji korespondencji, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  - art. 6 ust.1 lit c) RODO - w związku art. 6 ust. 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- wskazane wyżej przepisy obligują do podania danych, których brak uniemożliwia realizację obowiązków prawnych administratora;
- informacja o zarejestrowanej korespondencji będzie przechowywana przez okres 5 lat;
odbiorcami danych będą podmioty wspierające administratora w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich i nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje ani profilowanie;
- przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
- w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail:  szymon.slusarek@koscian.eu