Regulamin imprez

REGULAMIN IMPREZ, WYDARZEŃ I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH

ORGANIZOWANYCH W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE

PRZEZ KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY W KOŚCIANIE

obowiązujący od 1 września 2020r.

 

 §1

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas wydarzeń, zajęć artystycznych, imprez kameralnych oraz plenerowych organizowanych przez Kościański Ośrodek Kultury (zwanym dalej KOK) w trakcie pandemii SARS-COV-2 w Kościanie.
 2. Osoby przebywające na terenie wydarzenia/imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu.
 3. Wejście i przebywanie osób na terenie wydarzenia/imprezy oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.

 

 §2

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH, WYDARZEŃ, IMPREZ KULTURALNYCH

 1. Udział widzów w wydarzeniu/imprezie jest dopuszczalny pod warunkiem:

a) zakrywania ust i nosa przez widzów

b) zachowania dystansu min. 1,5 metra.

c) braku objawów choroby: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności itp.

 1. Udostępniamy widzom nie więcej niż połowę dopuszczalnej liczby miejsc w pomieszczeniach zamkniętych, podczas imprez plenerowych nie ma ograniczeń ale trzeba zachować 1,5-metrową odległość pomiędzy uczestnikami.
 2. Uczestnik wydarzenia/imprezy w zamkniętym pomieszczeniu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę (załącznik nr 1). Uczestnik proszony jest o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (nr telefonu) co umożliwi łatwy kontakt z nim po zakończeniu wydarzenia/imprezy w sytuacji, gdy służby sanitarne ustalą, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu i będą prowadziły dochodzenie epidemiologiczne.
 3. Oczekiwanie na wejście powinno odbywać się z zachowaniem dystansu 1,5 metra.
 4. Dezynfekcja dłoni przez uczestników imprezy/wydarzenia przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy jest obowiązkowa.
 5. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń organizatora.
 6. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy w przypadku braku wolnych miejsc.
 7. Organizator może utrwalać przebieg imprezy i zachowanie poszczególnych uczestników przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

§3

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDARZEŃ/IMPREZ PLENEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOK KOŚCIAN

 

 1. Na terenie wydarzenia/imprezy plenerowej organizowanej przez KOK uczestnicy są zobowiązani do zachowania 1,5-metrowej odległości pomiędzy sobą.
 2. Osoby te powinny zająć przygotowane miejsca lub usiąść tak, żeby zachować dystans min. 1,5 m od innych, niespokrewnionych uczestników.
 3. W przypadku wyznaczenia terenu imprezy publiczność będzie wpuszczana na teren wydarzenia/imprezy wyznaczonym wejściem przez osobę wyznaczoną przez Organizatora.
 4. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wydarzeń plenerowych, zwrócenie uwagi na dystans społeczny, dotykanie powierzchni wspólnych oraz o częste dezynfekowanie dłoni.
 5. Osoby chore lub z jakimikolwiek objawami chorobowymi (także związanymi z uczuleniem np. na pyłki trawy, kwiatów itp.) prosimy o pozostanie w domach.